بیشک حس دلپذیری است

که شما در حال نماز باشید و

فرشته ی کوچکی با لبختدی 

زیبا به سمتتان بیاید........

آرتادخت خیلی زود متوجه ی

نماز خواندن شده و از

چادر نماز خیلی خوشش می آید.

خدا می داند که چقدر قند و

عسل در دل مامانی اش

آب می شود........

به تازگی قصد دارد یادم بدهد

که درست سجده کنم

هر وقت روی پایه ی مهر

سجده می کنم خم می شود

و روی زمین سجده می رودخجالت

عزیزکم کاش مامانی می توانست مثل جوانی هایش نماز بخواندخیال باطل.......

 

 

 

 

دخترک شیرینم خدا می داند که چقدر شاکرم از اینکه هستی ...........

 با آمدنت نه فقط فصل تازه ای از زندگی ام آغاز شده..... بلکه

دریچه ای رو به  بهشت به روی مان گشاده ای...........