دوباره تلخ و غمزده و داغانم...........

انگار با رفتن هر پدری یاد تو و داغ تو مرا شرحه شرحه می کند........

تنها یک ساعت بعد تدفینت رسیدیم........ما دو خواهر تا ابد حسرت وداع با تو را با خود

به گور می بریم....

نمی شد دور و بری ها با ما مهربان تر می شدند؟؟؟؟

شب هفت تو با چهارشنبه سوری مقارن شد و بهانه جور شد برای نیامدنشان!!!!!!!!!!