گفته بودم برایتان و التماس دعا خواسته بودم...........چند روز است که فرشته ی

کوچک دکتر رنجکش به آسمان پر کشیده است.

اینطور وقت ها من لال می شوم.....

تصور اندوه ویرانگری که بر آن خانه چنبره زده ویرانم می کند

وقتی نگاه آرتادخت مرا بر زمین میخکوب می کند .

کمتر پزشکی  را دیده ام که مثل دکتر اینقدر عاطفی ...زلال و اهل بگو بخند

باشد....

وقتی از آرتا یش می گفت نگاه مهربانش چون گوهری می درخشید.نوه خیلی

شیرین است.....خیلی عزیز است.....

روزگار غریبی است.......