1-هیچ وقت به شناخت واحدی از خودتان نمی رسید......انسان در طول زمان

می تواند تغییر کند!!!!!!!

2-دوباره احساس بدی دارم....اما نمی دانم چگونه می شود این موضوع را بیان کرد؟

اگر راجع به سلامتی عزیزتان نگران باشید آن را چگونه مطرح می کنید؟

3-دارم خودم را با درس و دانشگاه تطبیق می دهم اما کماکان از س-ا-س-ت* بیزارم!!!!!!!

 

4-بزرگترین درد بشر جهل  و دردناک ترین درد ها آگاهی است!