همچون انار خون دل از خویش می‌خوریم


                                   غم‌پروریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست

         آمدم باخبرتان کنم که امتحانات دانشگاه تمام شد و البته با نتیجه ی خوب...

        اما امتحان الهی  تازه آغار شده است......به دعاهایتان سخت نیازمندم.......