انگار همین دیروز بود که من مامانی شدم و مادرت به شرف مادریت نائل شد.

دلبندم......پاره ی تنم با تو زندگیمان بهار در بهاران شد.........