این همان خبری بود که از ابتدای آشنائیم با بابک ( کیامهر )

آرزوی شنیدنش را داشتم.خدایا سپاس..........

پسر با معرفت و دوست داشتنیم.........شک ندارم که تو و مهربان بهترین

پدر و مادر دنیا خواهید بود........