شبهای قدر را شاید باید به تفکر گذراند......

 

 

پی نوشت: هیچگاه به قیل و قال به مناجات با دوست دل نداده ام


من اهل نجوی پنهانیم...........زیرا او  سامع النجوی است........

عشقبازی با خدا در خلوت و سکوت است که پرده از رازهای مگو بر می کشد.