خدای من.....خدای خوب و مهربان من محمد طاها را به

آغوش مادرش باز گردان.....