خدای من............

خدای خوب و مهربان من..............

محمد طاها به آغوش مادرش باز گردانده شد.........