مدت ها بود مهمان رسمی نداشته ایم.بنابراین آرتادخت مرا در منزل با چادر ندیده

است.

چند شب پیش مهمانی رسمی به منزل مان امد.آنقدر گرم صحبت و گفت و شنود

بودیم که حواس مان به این وروجک نبود.

ابتدای آمدن مهمان به گفته ی مادرش او یک ملحفه ی کوچک را برداشته بود و روی

دلش گذاشته و سرش را گذاشته رو پای مادرش........

بعد که قلمروش را به مهمان نشان داده که این مامان فقط مال من است.

کاری که با ورود هر غریبه ای انجام می دهد.بعد نوبت به تقلید از چادر من افتاد....

از آن جائی که چادرش در دسترس نبود.این بار همان ملحفه را روی سرش به شکل

چادر گذاشت و عین من رو گرفت!!!!!!نیشخند

خواستم بدانید یک همچین نوه ای داریم ما........از خود راضی