این روزها در گیر اسباب کشی بودم.لابلای کار گاهی می امدم و سرکی می کشیدم.

وقتی این را خواندم ....دلم شکست.....

خدایا مگر می شود که این ها را رهروان سعید ها دانست؟

این روزها دوباره ویرانم.....انگار کنج ویرانه ای نشسته ام.....دلم برای نجابت و غیرت

تنگ شده.......خیلی.........