خانه یعنی سر و صدای بچه ها وقتی همه با هم حرف می زنند و صدا به صدا نمیرسه...

خانه یعنی غذایی برای همه..و غذای مخصوص دخترک ایراد گیرمن.........

خانه یعنی آشپزخانه ای مملو از ظرفهای در انتظار شستن........

خانه یعنی صبح زود از خواب برخاستن و سرک کشیدن به اتاق ها و دیدن پاره های تنت

زیر لحاف و پتو.........و نفسی از آسودگی کشیدن برای این دمی که هستم  و از عطر

نفساشون مست...........

خانه یعنی دستای گرم همسرم وقتی مشغول کارم و از پشت منو در بر میگیره...........

یعنی هنوز براش..............

خانه یعنی  صدای روحنواز آرتادخت و یورتمه رفتنش با الاغ سبزش..........

خانه یعنی سرای ارامش.............خانه یعنی نهایت عشق...........

خانه یعنی.............زندگی.............