سلام...... و اینک دوباره پائیز و دوباره اغازی دیگر.....باران تندی می بارد....امروز دومین روز از ماه مهر است.دوقلوها اولین سال دبیرستان را اغاز کرده اند.....ومن باز هم احساس جوانی می کنم...برای نیمکت های نه چندان راحت مدرسه...برای ورق زدن کتاب های تازه و دست نخورده...برای پچ پچ های سر کلاس..برای دل ضعفه های زنگ اخر و عطر سیر قلیه ی مامان در بازگشت از مدرسه و.....برای خودم دلم تنگ می شود.