دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به اسانی استشمام بوی گل می فهمد...اما اگر کسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد ..خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی.