وقتی کودکی بیش نبودم  همراه مادر بزرگم به تعزیه می رفتم .عشق به ال الله          ازهمان زمان در وجودم رخنه کرد و مثل درختی در دلم به بار نشست در میان همه شخصیتها زینب برایم اسطوره ای بزرگ و شوق افرین بود بعدها که کمی بزرگتر شدم توانستم اندکی به راز و رمز علی پی ببرم همواره با داستان اهل شام مشکل داشتم مگر ممکن است که معاویه بتواند نقش علی را کمرنگ کند انگونه که بعد از شهادتش عده ای بگویند مگر علی نماز هم  می خواند؟!!! و حالا در این روزها عده ای بی پروا می گویند مگر فلانی در جنگ چکار کرده؟!!!امروز در میتینگ پیروزی برای تحریک احساسات مشتی دنباله رو هیجان زده می گفتند که جرم ما سرکشی به مستمندان است!!!اری می توان چون یزید مست از باده حرام به امامت نماز مشغول شد اگر مامومین عده ای مقلد بی تقلید باشند . چه غافلند که به سودای بهشت سرمایه باقی شان را به حراج ابو موسی اشعری وا گذاشته اند.شعار وحدت سر می دهند و داس نفاق بر سر نیلوفران این باغ می زنند.