خداجو با خداگو فرق دارد

حقیقت با هیاهو فرق دارد

خداگو حاجی مردم فریب است

خداجو مومن حسرت نصیب است

خداجو را هوای سیم و زر نیست

بجز فکر خدا،فکر دگر نیست  مهدی سهیلی          ( وبلاگ جملات حکیمانه)

صدای تظاهرات به گوش می رسد......بی اختیار یاد شعر بالا می افتم.......

   نگران بچه هایم هستم.....

اگر وقت کردید به حسین سناپور هم سری بزنید.....