خدای من............

خدای خوب و مهربان من.....

اگر چه روسیاهم اما...........

هنوز با ندای دعوتت  اذان.......

Image

اسیمه سر بسویت بال می گشایم...

از تو می خواهم لذت مناجاتت را از من دریغ نکنی............

الهی  و ربی..............من لی غیرک..