آلوده  به گل چشمه ی زمزم نکنید

 

      از  آینه ها  سنگ   فراهم   نکنید

 

      هر شب شبمان سیاه تر می گردد

 

      تعداد  ستاره هایمان  کم   نکنید

              

            ( شعر از استاد سید محمد رضا هاشمی نژاد  )