رویش جوانه حس تازگی می دهد به زندگی.........حس قشنگیست که دانه ات جوانه بزند......فیلم و  البوم عروسی حاضر شده.........کارم شده نشستن و نگاه کردن...........اولین جوانه از باغ من سر زده.........اما نمیدانم چرا با اینکه خیلی خوشحالم اما دلم می خواهد یک دل سیر گریه کنم.........زهرا تو را کم دارم........کاش در کنارم بودی......