زاد روز بزرگ مردی است که چون زلال چشمه ای در

 

  کویر جوشید و با خود خیر و برکت به ارمغان آورد........

 

 همو که بسیار آسان گیر و بی نهایت مهربان بود.....

 

در آراستگی سر آمد و در معاشرت بی مثال..............

 

 

 

 

 

 لبخند زیبایش با ردیف مرواریدهای دهانش چون صدفی گشوده هوش از سر

 

مخاطب می ربود........و طنین خوش آهنگ صدایش هر دل سنگی را چون  


موم نرم می کرد....