این شب را خیلی دوست دارم........انگار باران مهربانی از آسمان نازل می شود.

انگار فرشتگان در جان خسته مان حلول می کنند تا از برزخ هبوط به بهشت قرب

برسیم.

امشب هیچکس فراموش نمی شود..هیچ کس جا نمی ماند همه نرم نرمک از پله های

لطف بیکران خدای مهربان پله پله بالا می روند .....می رسند به آغوش رحمت

واسعه اش...........

 

امشب همه اول دیگری را دعا می کنند.......اول همسایه بعدأ خودت........

 

شاید..............شاید.........این رمز استجابت دعاست.............

 

                              پس..........

 

    برای سلامتی همه ی بیماران ..........رهائی همه ی گرفتاران............

 

 آرامش و راحتی  همه دست به دعا بر می داریم.

 

 

                        یا سامع النجوی!!!!!!!!!!!!!!

 

برای سلامتی مادر فندق  و نازنین هم دعا می کنیم.......

 

دلم می خواهد به زودی خبرهای خوب از مادران این دو عزیز  ببینم.

 

        

       

 

 

                           التماس دعا!!!!!!!!!!!!!!