عید غدیر    مبارک

 

       خدایا جرعه ای از زمزم ولایت علی ما را بس........

پی نوشت: از همه ی سادات التماس دعا