آستانه دوستمیلاد مبارک  امام هشتم را تبریک عرض می کنم.

آقـــــا سلام ، عاشقــم و دل شکسته ام

از شاعــــران نسل پریشـــان ِ خســـته ام

زخمی ترین مســــافـــــر درد آشــــنای تو

با یک سبد ستاره ی غم دسته دسته ام

هر وقــــت آمـــــــدم زره دور...تــا حــــــرم

جز کولـــــه بار گریــــه برایت نبســـــــته ام

قابــل نبوده ام که نخـــــــواندی دوبـــاره ام

چندی است در هوای زیــارت نشســــته ام

بر گنبد طــلائی تو بـــــــــــا طــــــــــواف دل

عاشق ترین.. کبوتر این خــــیل بســـــته ام

چندی است با تمام غــم و درد بــی کسی

من نیز چون نمــــــاز مسافر شکســـــته ام

ای آشنای ضـــــــــــــــامن آهـــو نـــــگاه کن

من هم اسیر و زخمی و هم دلشکسته ام

آقا بحق مـــــــــــــادر پهــــلو شکســـته ات

من نیز در خیـــال شفــــــــاعت نشســته ام       شاعر دلسوخته :

                                                           سید محمد رضا هاشمی زاده