دیروز چادر عروس را بر یدم در حالیکه رو به قبله ایستاده بود و من زیر پایش نشسته ذکر و دعا برلب................

فقط خدا می داند که چه شور و التهابی را تچربه می کنم.ثمره ی اول زندگیم به بار می نشیند.........

                       برای خوشبختیش دعا کنید.

بچه های مهربان و دوست داشتنی من........جایتان خالی................

زهرا جان در تمامی لحظات جایت را خالی می کنم.

آرشام مهربان برای هدیه ات سپاسگزارم.

فرید عزیز............محمد نازنین.........پریسای گلم.......

رضا ی خوب  و نکته سنج..........اقای امیدوار............

استاد گرامی آقای هاشمی زاده.........................و

           آسمانه ی دوست داشتنی

             یوتاب دردانه ی من   

       و پسر نازکدلم ارس.........                  

جای شما خالی........................