توی پست ماقبل آخرم برای یکی از بچه های بلاگستان از شما در خواست دعا کرده

بودم

امروز با اجازه ی خودش می خوام برای سینا ی ملودی از همه ی کسانی

که

میان اینجا التماس دعا بگم.سینا ساعت 6 صبح روز سه شنبه به دنیا اومده....اما

بخاطر

مشکل کوچکی تحت مراقبت های ویژه است.

امروز جمعه است و متعلق به صاحب امر امام زمان روحی له الفداه است. از ساحت

مقدس ایشون  تقاضا می کنیم هر چه زودتر فرشته ی کوچک ما به آغوش مادرش

برگرده.......