هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می اید مفرح ذات................

۵ روز است که در تنگی نفس دست و پا می زنم........یاد جانبازان شیمیائی.....و همه ی بیماران قلبی تنفسی.....

نه اینکه قدرش را نمی دانستم....نه...اما برای لحظه ای نفس راحت بدون سوزش ریه...سوختن تمام یاخته هاو هوائی که انگار عاری از اکسیزن است.........حاضرم تا همیشه .........نه بگذار این نفس بر اید و بعد پیمان ببند.....

                 قدر سلامتی ر ا بدانید.........