خدا پشت سختی هاست نه بدبختیها........

من به کشف و شهود معتقدم نمونه اش این       درست وقتیکه داشتم

به مسائل این روزا فکر می کردم این صفحه را باز کردم.

 

و حالا این که همه را می روبد و می برد......هم درد را ......هم درمان را

 

چه بگویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 31 بازدید